സീറോ ഡൗൺപേയ്‌മെന്റിൽ  UAE -ൽ കാർ  ലോൺ എടുക്കുവാൻ  ആഗ്രഹം ഉള്ളവരാണോ നിങ്ങൾ?.

കാർ വില്പനക്കാരന് ഉടനടി പണം കൊടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു വില പേശി വാങ്ങുവാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടോ ?

100 % കാർ  ലോണിൽ  UAE  ൽ  യൂസ്ഡ് കാർ  വാങ്ങുവാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടോ ?

ഇൻഡിവിഡൽ (end  user) വില്പനക്കാരിൽനിന്നോ നിങ്ങളുടെ പരിചയക്കാരിൽനിന്നോ  കാർ  വില കുറച്ചു നേരിട്ട് വാങ്ങുവാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടോ ?

ഡീലർമാരിൽനിന്നു  നിന്ന് കാർ  വില കുറച്ചു വാങ്ങുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ ?

നിങൾ വാങ്ങുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാറിനു മുൻപുള്ള ലോൺ അടച്ചുതീർക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് സഹായം ആവിശ്യമുണ്ടോ ?

കാർ ലോൺ ചെയ്യാൻ ഒരു ഏജന്റിൻടെ സഹായം ആവശ്യമുണ്ടോ?.

കാർ ഇൻഷുറൻസ് ,ഇവാലുവേഷൻ , Rta ടെസ്റ്റ് , Rta  രെജിസ്ട്രേഷൻ , തുടഗിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഒരു സഹായിയേയ് ആവശ്യമുണ്ടോ 

സ്വന്തമായി ഒരു കാറുണ്ടെങ്കിൽ അതിനു റീഫിനാൻസ് സൗകര്യം വേണമോ ?.


ഇസ്ലാമിക ലോൺ  വേണമോ ?.

നിങ്ങൾ സ്വന്തമായി ഒരു കാർ uae  യിൽ വാങ്ങുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ?.

കയ്യിൽ ഉടനടി പണം  കൊടുക്കാനില്ലാത്തതിനാൽ നിങൾ എവിടെയെങ്കിലും തരം താഴ്ത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ,

എന്നാൽ   YOU   COME ON   DAAAAAAA

സീറോ ഡൗൺ പേയ്‌മെന്റിൽ ഏതൊരു വില്പനക്കാരൻറ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും മാസ അടവിൽ നിങ്ങൾക്കു യൂസ്ഡ്  കാറ് സ്വന്തമാക്കാം. നിങ്ങളുടെ വില്പനക്കാരനുള്ള പണം ഉടനടി തന്നെ ഞങ്ങളുടെ കമ്പനി കൊടുക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിൽ  നിന്നും വാഹനം വാങ്ങിച്ചതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ പേരിൽ രജിസ്റ്റർ ച്യ്തുതരുകയും  കൂടാതെ അതിനോടുകൂടിത്തനെ  ബാങ്കിൻടെ ലോൺ കാര്യങ്ങളും  ശരിയാക്കി തരുകയും ചെയുന്നു . നിങ്ങൾ ലോണിലാണ് വാങ്ങുന്നതെന്ന് കാർ വിൽപ്പനക്കാരനോട് ഒരുകാരണവശാലും  പറയാതിരിക്കുക കാരണം ഉടനടി പണം തരാം എന്ന്  പറയുകയാണെങ്കിൽ  നിങ്ങൾക്ക് അവരുമായി  കൂടുതൽ വിലപേശി വാങ്ങിക്കുവാൻ സാധിക്കും . നിങ്ങൾക്ക് ഒരു യൂസ്ഡ് കാർ വാങ്ങാൻ പദ്ധതിയുണ്ടെങ്കിൽ, ആദ്യം ഞങ്ങളുടെ ഏജന്റിനെ വിളിച്ച് രേഖകൾ ഞങ്ങൾക്ക് അയച്ചുതരിക .നിങ്ങളുടെ രേഖകൾ ഞങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് ടീം ചെക്ക് ച്യ്തതിനുശേഷം മാത്രം കാർ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയായിരിക്കും  ഏറ്റവും നല്ല മാർഗ്ഗം. എല്ലാ കാര്യത്തിനും ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഏജന്റ്‌ സഹായത്തിനുണ്ടാകും.   ഞങ്ങളുടെ സേവന നിരക്ക് 525 ഡിഎച്ച്സിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്നു.

Track NameArtist Name
00:00 / 01:04

Our story  

മലയാളം

             

                                                                                 

                                            ആദ്യമേ പറയട്ടെ  ,ഞങ്ങൾ ഒരു യൂസ്‌ഡ്‌ കാർ ലോൺ ചെയുന്ന ഏജൻറ് ആണ്.അല്ലാതെ യൂസ്‌ഡ്‌ കാർ വിൽക്കുന്ന ഡീലർറോ , private finance ,കമ്പനിയോ അല്ല.കാറുകൾ ഞങ്ങളുടെ പക്കൽ വിൽക്കുവാനും ഇല്ല. പക്ഷേ ഇതു ഞങ്ങളുടെ മാത്രം പ്രതേകത ആണ് നിങ്ങൾ ഏതൊരു സെല്ലറുടെ കൈയിൽ നിന്ന്  കാർ വാങ്ങുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചാലും അവർക്കുള്ള പണം ഞങ്ങൾ ഉടനടി കൊടുക്കാനായി നിങ്ങളുടെ കൈയിൽതരും.       

വിശദമായി പറയാം  

                                                                                                                   സാധാരണയായി ഒരു കാർ വാങ്ങുവാൻ ബാങ്കിനെ സമീപിക്കുമ്പോൾഅവർ 20 % ഡൗൺപേയ്മെന്റ്  , അതുകൂടാതെ on the road expenses കയിൽനിന്നുത്തനെ ചിലവാക്കണം .അതുകൂടാതെ ലോണിനാണ് വാങ്ങുന്നെതെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ലോൺ ചെയ്യുന്നഡീലറുടെ കയിൽനിന്നുമാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാർ വാങ്ങുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളു കാരണം അവർക്കു മാത്രമാണ് ബാങ്ക്‌ലോണിനെ കുറിച്ച്  പൂർണമായി അറിയാവൂ.അതിനാൽ delar വാഹനം വിൽക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് വിൽക്കുവാൻ പറ്റുന്ന വിലയുടെ കൂടുതൽ വിലക്കായിരിക്കും ,ഒരു END USER (സ്വന്തമായി ഉപയോഗിച്ച് വിൽക്കുന്ന ഒരാളിൻടെ കയ്യിൽനിന്നുഉം വാങ്ങുവാനും പറ്റില്ല ,കാരണം ബാങ്കിൻടെ procedure  തീർക്കുവാനും കാത്തിരിക്കുവാനും  മറ്റും അവർക്കു താല്പര്യം ഉണ്ടാകില്ല, ചിലപ്പോൾ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവും ഉണ്ടാകില്ല.അവർ അതിനാൽ അവർ വിൽക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഉടനടി പണം തരുവാൻ തയ്യാറായിട്ടുള്ള  ആളിനായിരിക്കും അതായത് . ക്യാഷ് ആയി വരുന്ന ആളിനായിരിക്കും ,ചില ഡീലർമാർ ആദ്യം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ആയിരിക്കില്ല അവസാനം പറയുന്നത്.   

 

                                                                                                                                                          ഇവിടെ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ സർവീസ് പ്രയോചനം ചെയുന്നത്,പണം,എന്ന ഘടകം ഒരു വിഷയമേ  ആയിരിക്കില്ല നിങ്ങൾ എവിടേ പോയി വണ്ടി കണ്ടാലും (കാശ് ഉടനെ തരാം എന്ന് പറഞ്ഞു മാത്രം സംസാരിക്കുക  ഒരു കാരണവശാലും ലോണിനാണ് വണ്ടി എടുക്കുന്നതെന്നു പറയാതിരിക്കുക , അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിവർന്നുനിന്നു മാക്സിമം വിലകുറച്ചു വിലപേശി വാങ്ങുവാൻ സാധിക്കും, വിൽക്കുന്ന ആൾ ആരും ആയിക്കോട്ടേ ,അവർക്കു കൊടുക്കുവാനുള്ള  പണം ഉടനടിതന്നെ ഞങ്ങൾ തരും.അതിനു ശേഷംഅവരുടെ കൈയിൽനിന്നും വാഹനം വാങ്ങിക്കുകയുംബാങ്ക് ലോയേണിനാവിശ്യമായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു തീർത്തു  നിങ്ങളുടെ പേരിൽ രജിസ്റ്റർ ചയ്തു തരികയും ചെയ്യും.അപ്പോൾ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചടവ് ബാങ്ക് എല്ലാമാസവും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടു നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിൽനിന്ന് കട്ട് ചെയ്തോളും.. എല്ലാ കാര്യത്തിനും സഹായത്തിനും ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഏജന്റ് ഉണ്ടാകും .

 

                                                                                                                                      സ്വന്തമായി കാർ  വാങ്ങുക എന്നുള്ളത് എല്ലാവരുടെയും ഒരു സ്വപ്നം ആണ് . അതിൽപറ്റിക്കപ്പെടാതിരിക്കുക  എന്നുള്ളത് ഒരു ഭാഗ്യവും അല്ലേ. ഞങ്ങളുടെ ഈ സേവനം പരമാവധി ഉപയോഗപെടുത്തികൊണ്ടു നല്ലൊരു കാർ വാങ്ങിക്കുവാൻ നിങ്ങളെ  ഈശ്വരൻ സഹായിക്കട്ടെ.   

എന്തായാലും ഒന്ന് വിശദീകരിച്ചു പറയാം,  എന്തിനാണു ഞങ്ങളുടെ സേവനത്തിൻടെ ആവിശ്യം എന്ന് .                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                    കാർവില്പനയിലെ ചതിയൻമാരുടെ കയ്യിൽ  പെടാതിരിക്കാൻ കയ്യിൽ ക്യാഷും ആയി കാറുവാങ്ങുവാൻ പോകണം.അതല്ലാതെ കൈയിൽ പണവും ഇല്ല.ആദ്യ തവണ ബാങ്കിൽ കൊടുക്കേണ്ടിവരുന്ന 20% അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ കയ്യിലില്ലാതെ നേരെ കാർവില്പനക്കാരന്റെ അടുത്തേക്കുചെന്ന് ലോണിലാണ്  വണ്ടി വാങ്ങുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾ അയാളുടെ പൊട്ടവണ്ടി (മോശപ്പെട്ട )ഏറ്റവും കൂടിയ വിലക്ക് നിങ്ങളുടെ തലയിൽ കെട്ടിവച്ചുതരും .വേറെ നിവർത്തി ഇല്ലെങ്കിൽ അറിഞ്ഞോ അറിയാതയോ നമ്മൾ ആ കാർ വാങ്ങുവാനായി നിർബന്ധിതനാകും .എന്താ ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ശരിയല്ലേ ?                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                  എപ്പോഴും നല്ലതു ഡീലർമാരെ  ഒഴിവാക്കി ഒരു വെക്തി ഉപയോഗിച്ച് നേരിട്ടുവിൽക്കുന്ന വണ്ടി വാങ്ങുന്നതായിരിക്കും (end user), കാരണം ചില കള്ള യൂസ്ഡ് കാർ  കച്ചവടക്കാർ കൂടുതൽ ലാഭത്തിനുവേണ്ടി  വാഹനത്തിന്റ്റെ ക്ലസ്റ്ററിൽ കിലോമീറ്റർ ആരുമറിയാതെ കുറച്ചും,  കാറിനെ കുളിപ്പിച്ചു കുട്ടപ്പൻ ആക്കിയും  വിൽക്കുവാൻ ശ്രെമിക്കും . എല്ലാ ഡീലർമാരും മോശം ആണെന്നുള്ള അഭിപ്രായം ഞങ്ങൾക്കില്ല  കേട്ടോ , ചിലർ മാത്രം .പിന്നെ ഒരു കാര്യം കാർ  വാങ്ങുന്നത്  ഒരു വ്യക്തി വിൽക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അതിനു വാറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യവും ഓർക്കുക .

                                                                          നേരിട്ട് വിൽക്കുന്ന(end user) വണ്ടികൾ സാധാരണക്കാരനു കിട്ടുവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും കാരണം ഒരു സാധാരണക്കാരൻ  വണ്ടി വാങ്ങുന്നത് ബാങ്ക് ഫിനാൻസ് വഴി ആയിരിക്കും.വാങ്ങുന്ന ആളെ സംബന്ധിച്ച് ആരുടെ കയ്യിൽലാണ് അത്രയ്ക്കും നീക്കിയിരിപ്പ്  ഉണ്ടാകുന്നത്. വില്പനക്കാരന് എപ്പോഴും  സുഖമായി വിൽക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത് കാശുംആയിവരുന്ന കച്ചവടക്കാരനാണ് .കാരണം അയാൾക്ക്‌ അപ്പോൾ തന്നെ വണ്ടിയുടെ വില പണം അയി കിട്ടും കൂടാതെ ട്രാഫിക് ഡിപ്പാർട്മെൻറ് കാര്യങ്ങളിൽ(വാങ്ങാൻ വരുന്ന ) കച്ചവടക്കാരന്റെ  ഒരു സഹായവും ഉണ്ടാകും. ചിലരുണ്ട് അവർക്കു പണത്തിൻടെ അത്യാവശ്യം ഉണ്ടാകും പെട്ടന്ന് പണം തരുന്ന ആളിന് മത്രമാണ് അവർ വിൽക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയുള്ളു ,വേറെ ചില വ്യക്‌തി യൂസ്ഡ് കാർ വില്പനക്കാരുണ്ടാകും അതായത്(end user),അവർക്ക് ബാങ്ക്‌ ലോൺ ബാക്കിനിൽക്കുന്നുണ്ടാവും,ഈ ബാങ്ക് ലോൺ തീർക്കാതെ അവർക്കു ആ  കാർ  വിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അവർക്കും യൂസ്ഡ് കാർ കച്ചവടക്കാർക്ക് വിൽക്കുകയായിരിക്കും ഒരു മാർഗം.അല്ലെങ്കിൽ  കാശും ആയി വരുന്ന ആളിനുമാത്രമാണ് വണ്ടി വിൽക്കുവാൻ സാധിക്കുക.മറ്റു കുറേ യൂസ്ഡ് കാർ വിൽപനക്കാർ(end user)അവർ തീരുമാനിക്കും ഇത് ആർക്കെങ്കിലും  ലോൺ വഴി കൊടുക്കാം എന്ന് ,അപ്പോൾ കുറേ കൂടുതൽ ക്യാഷ്  കിട്ടുലോന്ന്.പക്ഷേ അവർക്കു  കാർലോണിനെക്കുറിച്ചു കൂടുതൽ ഒന്നും അറിയില്ലായിരിക്കും .കൂടാതെ ആദ്യം ബാങ്കിലേക്ക് അടക്കേണ്ടിവരുന്ന ഡൗൺപേയ്മെന്റ് എങ്ങനെ ശരിയാക്കണം എന്നും അവർക്കു അറിയാൻ സാധ്യത ഉണ്ടാകില്ല .പ്രശ്‌നം ഇപ്പോൾ അല്ല .ആദ്യം ഡോക്യൂമെൻറ്‌സ് ബാങ്കിലേക്ക് സബ്‌മിറ്റ് ചെയ്തതിനുശേഷം ആദ്യം അടക്കേണ്ടിവരുന്ന ഡൗൺപേയ്മെന്റ് അടയ്‌ക്കാൻ ബാങ്ക് ആവശ്യപെടും.അതിനുശേഷം വിൽക്കുന്ന ആളോട് വാഹനം വാങ്ങുന്ന ആളുടെ പേരിലേക്ക് മാറ്റികൊടുക്കാൻ ആവിശ്യപ്പെടുകയും അതിൻ്റെ തെളിവുകളും ബാക്കി ഡോക്യൂമെൻറ്സ് ബാങ്കിലേക്ക് സബ്മിട് ചെയ്യാനും ആവിശ്യപെടും .അതിനുശേഷം വിലക്കുന്ന ആളിന് ബാങ്കിൽനിന്നും പണം കിട്ടുവാൻ ഏകദേശം 7 ദിവസംതൊട്ടു  30 ദിവസം വരെ കാത്തിരിക്കണം എന്നറിയുമ്പോൾ വിൽക്കുന്ന ആൾ  വിചാരിക്കും എന്തിനാണ് ഇത്രയും തലവേദിന. ഒരു അൽപം കുറഞ്ഞാലും കാശും ആയിവരുന്ന ഒരാൾക്ക് കാർ വിറ്റാൽ മതിയെന്ന്.വാങ്ങുന്ന ആളെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവർ ആദ്യം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ആയിരിക്കില്ല പിന്നെ പറയുന്നത് .അവസാനം മധുരിച്ചിട്ട് തുപ്പാനും വയ്യ കയ്ച്ചിട്ടു ഇറക്കാനും വയ്യ എന്ന അവസ്ഥയാകും. 

                                                                                                ഞങ്ങളുടെ സർവീസ് എങ്ങനെയാണെന്നുവച്ചാൽ  നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും കാർ വാങ്ങുവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ  അതിനു ലോൺ ആവിശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതിനു ഡോക്യൂമെന്റസ്ശരിയാക്കി ബാങ്കിൽ നിന്നും അപ്പ്രൂവൽ എടുക്കുവാനും കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ കാർ  വില്പനക്കാരന്  ഉടനടി പണം കൊടുക്കുവാനും , അദ്ദേഹത്തിന് നേരത്തെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ലോൺ ബാക്കി നിൽക്കുന്നുഡെങ്കിൽ  അത് തീർക്കാനും ,നിങ്ങൾ ആദ്യം കൊടുക്കേണ്ടിവരുന്ന ഡൗൺപേയ്മെന്റ്  ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുതരാനും   ,കാർ ഇൻഷുറൻസ് , ട്രാഫിക് ഡിപ്പാർട്മെന്റിൽ കാർ രെജിസ്‌ട്രേഷൻ ചെയ്തു   തരികയും അതിനുവരുന്ന ചിലവും മാസ്സ തവണകളാക്കി ലോണിൽ ഉൾകൊള്ളിച്ചു ചെയ്തുതരും..കൂടാതെ റീഫിനാസ്    അതായതു നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായി ഒരുവാഹനം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ബാങ്കിനുപണയംആയി കൊടുത്തു വീണ്ടും ക്യാഷ് എടുക്കുന്നതിനുള്ള കാര്യങ്ങളും ചെയ്തുകൊടുക്കുന്നു .

ഇത് ഞങ്ങളുടെ മാത്രം പ്രത്തേകത 

                                                                                                                                  വീണ്ടും പറയുന്നു ,ഇതു ഞങ്ങളുടെ മാത്രം പ്രത്ത്യേകത ആണ് , നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്ന വണ്ടിക്കു ഉടനടി പണം കൊടുക്കാനായി പണം ഞങ്ങൾ തരുന്നു, അതിനുശേഷം ബാങ്ക് ലോണും റെഡിയാക്കിത്തരുന്നു  ,ഞങ്ങളുടെ അറിവിൽ വേറെ ഒരു ഏജന്റും ഇങ്ങനെ ഒരു സർവീസ് ചെയ്യുന്നില്ല .. ഇങ്ങനെ ഒരു സർവീസ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കുള്ള ലാഭം എന്താണെന്നുവച്ചാൽ കൈയിൽ ക്യാഷ് ഉള്ളതുപോലെത്തനെ  നിവർന്നുനിന്നു കാർ വാങ്ങാൻ പോകാം എന്നുള്ളതാണ് , ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ മറ്റു ലാഭങ്ങളും ഇതിൽ താഴെ ആണെന്ന് പറയേണ്ടിവരും .ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ തോന്നിയത് നിങ്ങളുടെ(ഞങ്ങളുടെ) ചാർജ്‌സ്  എന്താണെന്നല്ലേ? എല്ലാം പറയാം.ആദ്യം ഇതെല്ലാം ഒന്ന് വായിക്കൂ

 കാർ വാങ്ങുവാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്താണ് ചെയേണ്ടത് ?

                                                                                                                                                  വാഹനം ഏതുമായിക്കോട്ടെ വാഹനംകണ്ടെത്തുന്നതിന് മുൻപേതന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഏജന്റും ആയി  സംസാരിച്ചതിനുശേഷം അഡ്വാൻസ് തുകയോടൊപ്പം(സർവീസ് ചാർജ് )നോടൊപ്പം  ഡോക്യൂമെന്റസ് ഞങ്ങൾക്ക് അയച്ചുതരിക.അത് പിന്നീട് ഉണ്ടാകുവാൻ സാധ്യത ഉള്ള delay  ഇല്ലാതാക്കാൻ സഹായിക്കും .ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ നിങ്ങളുടെ ഡീൽ ക്രെഡിറ്റ്  ടീം reject ചെയ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അഡ്വാൻസ് തുക റീഫണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ,

മറ്റുള്ള ഡീലർ മാരിൽനിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഏജന്റുംമാരിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നറിയാമോ?

 

മറ്റുള്ള ഏജന്റുമാർ

                                                                                              ചില  ഏജന്റ്മാർ കാർ കാണിച്ചുതരും , പക്ഷെ വിൽക്കുന്ന ആളെ കാണിച്ചുതരില്ല   ,വില ഫിക്സ് ചെയുന്നത് ഏജന്റുമാരാണ് ,അവർ അതിൽ എത്ര ദിർഹംസ് ആണ് കൂട്ടി വച്ചിരിക്കുന്നതെന്നു നമുക് അറിയാൻ പറ്റില്ല ,ചില ഏജൻറ്മാർ അവർ ലോൺ ച്യ്തുതരാൻ സഹായിക്കും  , പക്ഷെ അവർ    വില്പനക്കാരാന്  ഉടനടി  പണം കൊടുക്കുകയില്ല , ഡൗൺപേയ്മെന്റ് അടയ്ക്കുവാൻ സഹായിക്കില്ല ,ON THE ROAD EXPENSES  കവർ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കില്ല .  വിൽപ്പനക്കാരൻ വാഹനം പേരുമാറ്റി തന്നതിന് ശേഷം ബാങ്കിൽ നിന്നുള്ള പണത്തിനു വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ,അപ്പോൾ എല്ലാ വില്പനക്കാരും ഇതിനു തയ്യാറായെന്നു വരില്ല.പിന്നെ ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസുള്ള  ഹൈ റിസ്ക്  കേസുകൾ ഉണ്ടായാൽ ഒരു ഏജന്റിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനാവില്ല,ഈ ഏജന്റുമാർ ആരും 100% ലോൺ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സഹായിച്ചെന്നും വരില്ല .ചില ഡയറക്റ്റ് (ഏൻഡ് യൂസർ ) വിൽക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഉടനടി പണം തരുവാൻ സാധിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക്  ആയിരിക്കും .അങ്ങനെ ഉള്ള വണ്ടികളും ഈ പറയുന്ന ഏജന്റിന്റെയ് സഹായത്തോടെ വാങ്ങുവാൻ സാധിക്കില്ല . അപ്പോൾപ്പിന്നേ ഈ ഏജന്റിന് പണം കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ടു നിങ്ങൾക്ക് എന്തുലാഭം ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ,

ഡീലർ മാർ 

                                                                                                                                                                    കാർ ഡീലർ മാർ അവർ ലോൺ ച്യ്തുതരും , പക്ഷേ അവർ വണ്ടി വിൽക്കുവാൻ പറ്റുന്നതിൻടെ മാക്സിമം കൂടുതൽ വില്കായിരിക്കും വാഹനം വിൽക്കുക .നിങൾ പുറത്തു ഒരു വണ്ടി കണ്ടു ഇഷ്ട്ടപെട്ടാൽ ആ  വണ്ടിക്കു ലോൺ ചയ്തത് തരില്ല .അവർ അവർ വിൽക്കുന്ന വാഹനത്തിനു മാത്രമാണ് ലോൺ ചയ്തു തരിക .ഇനി എവിടെങ്കിലും ഒരു വണ്ടി വിൽക്കാനുണ്ടെന്നുപറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതയോ  ഉടനടി അവിടെ ചെന്ന് വിലകൊടുത്തു അവർ വണ്ടി വാങ്ങിച്ചതിനുശേഷം ഒരു ഭയങ്കര ലാഭം കുട്ടി ആണ് വിൽക്കുക .അതല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യവും ചെയ്തുതരികില്ല ,സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ പക്കലുള്ള തരത്തിലുള്ള ഒരു വാഹനം നിങ്ങൾക്ക് വിൽക്കുവാനുടെന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കു , അപ്പോൾ അറിയാം വിലയുടെ വ്യത്യാസം.

ഞങ്ങൾ

                                                                                                                                                                  ഞങ്ങൾ ഓട്ടോ ലോൺ ഫിനാൻസ് അറേഞ്ച് ഏജന്റാണ്,കാർ വിൽക്കുന്ന ആളിന് ഉടനടി പണം കൊടുക്കാൻ ഞങ്ങൾ തരുന്നു.അതിനാൽ കൂടുതൽ വില പേശി വാങ്ങുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഒരു കാർ സ്വന്തമാക്കുവാൻ  സാധിക്കും . വേറെ ഒരു ഏജന്റും ഉടനടി പണം കൊടുക്കാൻ  നിങ്ങളെ സഹായിക്കില്ല ..നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച വാഹനം എന്തായാലും,100%കാർ ലോൺചെയ്തുതരാൻപറ്റും .ഡൗൺപേയ്മെന്റ് അടയ്ക്കാൻ പ്രശനം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതു ക്ലിയർ അക്കിത്തരും.ഡൌൺ പയ്മെന്റ്റ്   അടയ്ക്കണമെങ്കിൽ അടയ്ക്കുകയുംചെയ്യാം. ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കാർ വിൽപ്പനക്കാരന് ഉടൻ പണം നൽകുകയും വിൽപ്പനക്കാരനിൽ നിന്ന് കാർ വാങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു. വില്പനക്കാരനോ കാർ വാങ്ങുന്നയാളോ ഒന്നും  അറിയേണ്ട ആവിശ്യം ഇല്ല .ഉടൻ പണം കൊടുക്കാം എന്നുപറഞ്ഞു കൂടുതൽ വിലപേശി നല്ല വാഹനം വാങ്ങാൻ സാധിക്കും. നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്ന് വാഹനം വാങ്ങിയാലും ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോടൊപ്പമുള്ളതിനാൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാകില്ല. തുടക്കത്തിൽ ഞങ്ങൾവിൽപ്പനക്കാരന് പണമടയ്ക്കുന്നു,ശേഷം ഏറ്റവും നല്ല ബാങ്ക് നോക്കി കുറഞ്ഞ പലിശയ്ക്ക് ചെറിയ മാസതവണകളാക്കി ബാങ്കിലേക്ക് തിരിച്ചടയ്‌ക്കാനുള്ള   സൗകര്യം ഒരുക്കിത്തരും . ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്താണ് പ്രദീഷിക്കുന്നത്. 

ഞങ്ങൾ വഴി ഡീൽ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കസ്റ്റമർറിന് (അതായതു നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന)  ഉണ്ടാകുന്ന ലാഭങ്ങൾ The benefits of our customers

ഒരു കാർ വാങ്ങാൻ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പണമില്ലെന്ന് കരുതി നിങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല.

കൈയിൽ പണം  കൊടുക്കാൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടുതന്നെ ഏതൊരു സെല്ലറുടെ മുന്നിൽ നിവർന്നുനിന്നു സംസാരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും.

കാർ  വില്പനക്കാരന് ഉടനടി പണം കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതിനാൽ മാക്സിമം വിലപേശി വാങ്ങുവാൻ സാധിക്കും .

ഡീലർ മാരുടെ കയിൽനിന്നുപോലും മാക്സിമം വില പേശി വാങ്ങുവാൻ സാധിക്കും 

നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ള ആളുകയുടെ കൈയിൽ നിന്നു പോലും സിറോഡോൺപേയ്മെനിൽ കാർ  വാങ്ങിക്കുവാൻ സാധിക്കും.

യാതൊരു താമസവും കൂടാതെ തന്നെ വിൽക്കുന്ന ആളിന് കൊടുക്കുവാനുള്ള പണം ഞങ്ങൾ തരും 
ബാങ്ക് ലോൺ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് വേവലാതിപ്പെടേണ്ട ആവിശ്യം ഇല്ല . ഞങ്ങളുടെ ഏജൻറ്  സഹായത്തിനുണ്ടാകും .
ആദ്യം ബാങ്കിൽ  അടയ്‌ക്കേണ്ട ഡൗൺപേയ്മെന്റ്റ്നെ കുറിച്ച് വേവലാതിപ്പെടേണ്ട  കാര്യം ഇല്ല .
കാർ ട്രാൻസ്ഫർ, രെജിസ്ട്രേഷൻ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്‌തു തീത്തു തരാൻ ഞങ്ങളുടെ ഏജന്റ് സഹായത്തിനുണ്ടാകും. 

 

ഇനി ഞങ്ങളുടെ ലാഭം എന്താണ് ?The benefits of us (Our commission and plans)

                                                                      ലാഭം ഇല്ലാതെ  ഒരു കച്ചവടസ്ഥാപനവും ഈ ഭൂമിൽ നിലനിക്കുകയില്ല .പക്ഷേ ഒരു അൽപം സത്യസന്ധത ഉണ്ടെന്നു മാത്രം .ഒരു കച്ചവടം നടക്കുവാനായി കള്ളം പറയേണ്ടതോ പറ്റിക്കേണ്ടതോ ആയിട്ടുള്ള  ആവിശ്യം വരുന്നില്ല .പിന്നെ  ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പാണ് ഞങ്ങളുടെ ഈ സർവീസ്കൊണ്ട്  നിങ്ങൾ 100% സന്തോഷവാനായിരിക്കും എന്നുള്ളത് . കൂടാതെ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സർവീസിനുള്ള പ്രതിഫലം തരുന്നതിനു നിങ്ങൾക്ക്  യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാകില്ല ,കാരണം ഞങ്ങളുടെ ഈ സർവീസ് ഉപയോഗിച്ച് ലോൺ എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട്   നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ കൂടുതൽ ലാഭം കിട്ടും  എന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്.

                                                                            ഞങ്ങളുടെ സെർവിസ്‌ചാർജ് എന്നുപറയുന്നത് 525  dhs  തൊട്ടു ആരംഭിക്കുന്നു , ഞങ്ങളുടെ സേവനത്തെ ആശ്രയിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ചെറിയ തുക കമ്മീഷൻ ഉണ്ട്, അത്  ഞങ്ങൾ എന്താണ് നിങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ചെയ്തുതരേണ്ടായിവരുന്നത് ലോൺ സമയം ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുവേണ്ടി മുടക്കുന്ന തുക എന്നതിനെ എല്ലാം ആശ്രയിച്ചിരിക്കും.നിങ്ങൾ 5 വർക്ഷത്തെ ലോൺ ആണ് എടുക്കുന്നെതെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ കമ്മിഷൻ .ചിലപ്പോൾ അത്  1 % , 2 %,   3% ആണ്.ചില അപൂർവ്വ സമയങ്ങളിൽ(causes) 5 %  വരെയും വരാറുണ്ട് പക്ഷേ അതും   ലോണിൽത്തനെ emi ആക്കി തരുകയും ചെയ്യുംഅല്ലെങ്കിൽ കാശ് ആയിട്ടും തരാം.

                                                                              ബാങ്കിൽനിന്ന് കാർ  ലോൺ മാത്രം ചെയ്തു തന്നാൽ മതിയെങ്കിൽ കാർ ലോൺ മാത്രം ച്യ്തുകൊടുക്കുന്നു.നിങ്ങളുടെ വിൽപ്പനക്കാരന് ഉടനടി പണം വേണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വിൽപ്പനക്കാരന് മുഴുവൻ തുകയും ഉടൻ തന്നെ നൽകി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അയാളുടെ കയ്യിൽനിന്നു വണ്ടി വാങ്ങുന്നു.വിൽപ്പനക്കാരന് മുമ്പ് കാർ ലോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ആദ്ദേഹത്തിന്റെ  ബാങ്കിലേക്ക്  പണം അടയ്ക്കാനും ക്ലിയർ ചെയ്യാനും ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കുന്നു,നിങ്ങൾക്ക്  ആദ്യം ബാങ്കിലേക്ക് അടയ്‌ക്കേണ്ടിവരുന്ന ഡൗൺപേയ്മെന്റ്  അടയ്ക്കുവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ സഹായിക്കും ,കൂടാതെ  കാർ രെജിസ്ടർഷൻ ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫെർ  ആർടിഎ ഇടപാടുകൾക്കും ഞങ്ങളുടെ ഏജന്റ് സഹായത്തിനുണ്ടാകും,കോമ്പോ പാക്കേജ്‌സ് ഉണ്ട് . അതിനാൽ  ഞങ്ങളുടെ സർവീസ് നു  അനുസരിച്ചു  നിങ്ങൾക്ക് ലാഭമാകുന്ന താങ്ങാനാവുന്ന ചെറിയ കമ്മിഷൻ മാത്രമാണ് ഉള്ളു

അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ലോണിൻടെ തിരിച്ചടവ്  എങ്ങോട്ടേയ്ക്കാണ് അടയേക്കേണ്ടത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നവരോട്

                                                                                                                                                 ആദ്യം  പണം  ഞങ്ങൾ  കൊടുക്കുന്നുടെണ്ടകിലും പിന്നീട് ഞങ്ങൾ അത് ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ ആയിച്യ്തു തരുന്നതിനാൽത്തനെ നിങ്ങൾക്ക് ഭാവിയിൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാവില്ല .സേഫ് ആയി ബാങ്കും ആയി തുടർന്നുപോകാം,emi  അടെക്കേണ്ടതു ബാങ്കിലേക്ക് ത്തനെ ആണ് .

 

കാർ ലോൺ കിട്ടാൻ മിനിമം യോഗ്യത എന്താണ് വേണ്ടത് ?

                                                                                                                             കാർ ലോൺ ചെയ്യാൻവേണ്ടി ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ശമ്പളം എന്നുപറയുന്നത് 3000 dhs ആണ് .അത് എല്ലാമാസവും സമയാസമയങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാകുകയും  വേണം .ഇത് ഏകദേശ കണക്കാണ് .സാലറി കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള മാറ്റങ്ങളും ഉണ്ടാകും , ബാങ്കിന്റെയ് പലിശ കാര്യങ്ങളിൽ  മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും ,കൂടാതെ  കൂടുതൽ ബാങ്കുകളിൽ നിന്ന്  ട്രൈ ചെയ്തു കൂടുതൽ നല്ല ലാഭം  കിട്ടുമോ എന്നും ചെക്ക് ചെയുവാനും  പറ്റും.

 

കാർ  ലോൺ കിട്ടാതിരിക്കുവാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ആണ് , എന്താണ് ഹൈ റിസ്‌ക്  കേസ്സ്‌ 

                                                                               ഒരു കാര് ലോൺ ബാങ്ക് റിജെക്ട് ചെയുവാൻ ഇതിൽ എതെകിലും കാരണം മതി എങ്കിലും  ചില സമയങ്ങളിൽ ബാങ്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഡോക്യൂമെറ്സ്  ഓക്യ ആണെങ്കിലും ബാങ്കിൻടേതായ ചില തീരുമാനങ്ങളിൽ ബാങ്ക് ലോൺ തരുവാൻ തയാറാവുകില്ല , അതിനു ബാങ്കിന് അവരുടേതായ വ്യക്തമായ കരണങ്ങളുണ്ടാകും അതിനെ ആണ് ഹൈ റിസ്ക് കേസ്സ് , റെഡ് സ്‌കോർ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും എന്തിനും  ഏതിനും ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടാകും , അത് ഞങ്ങളുടെ ഏജന്റും ആയി സംസാരിച്ചു ഉറപ്പിക്കുക 

high risk cases

                                                     ഹൈ റിസ്ക് കേസ് ,സാലറി കുറവെങ്കിൽ,ലോൺ എടുക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എമൗണ്ട് സാലറിയുടെ ബാങ്ക് നിശ്‌ചയിച്ചിട്ടുള്ള മടങ്ങിനെക്കാൾ  കൂടുതലാണെങ്കിൽ ,നിങ്ങൾക്ക് ഏതങ്കിലും ബാങ്കും ആയി ഒരു ക്രെഡിറ്റ് ഹിസ്‌റ്റോറി ഇല്ലെങ്കിൽ ,ക്രെഡിറ്റ് സ്‌കോർ കുറവെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ സ്‌കോർ ഇല്ലെങ്കിലോ , ചെക്ക് ബൗൺസ് കേസ്സ് , സെറ്റിൽമെന്റ് കേസ്സ് ,ശബളം വന്നതിനുശേഷം അക്കൗണ്ടിൽ പണം ഇല്ലാതെ ഉടനടി പിൻവലിക്കൽ ,അക്കൗണ്ടിൽ തുക ബാലൻസ് വൈക്കാതിരിക്കൽ , ശമ്പള കുടിശിഖ ഉണ്ടാവുക ,ശമ്പളം ഏകദേശം ഒരു നിശ്ചിത തീയതിക്കല്ലാതെ പലസമയങ്ങളിൽ ക്രെഡിറ്റ് ആകുന്ന രീതി , ശമ്പളം വരുന്നത് പല പല എമൗണ്ടായിരിക്കുക , അക്കൗണ്ടിൽ അമിതമായി പണമിടവാടുകൾ ഉണ്ടാവുക, തുടഗിയ കാര്യങ്ങളാലും റിജെക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടേക്കാം ,അവസാന 4  മാസ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ 4 മാസത്തേയും ശമ്പളം ക്രെഡിറ്റ് ആവാതിരിക്കുകയോ ,തീയതികളിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവുകയോ ചെയ്താൽ  reject ചെയ്യപ്പെട്ടേക്കാം കൂടാതെ നിങൾ വർക്ക് ചെയുന്ന കമ്പനി പ്രൊഫൈൽ , കമ്പന്യിൽ കുറച്ചു സ്റ്റാഫ് മാത്രമാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളു എങ്കിൽ ,നിങ്ങളുടെ കമ്പനിയോ , കമ്പനിയുടെ ഓണർ , പാർട്ണർ , സ്പോൺസർ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനിയുടെ ഏതെങ്കിലും    ഒരു സ്റ്റാഫ്  ഇവർ ആരെങ്കിലും ബാങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അപ്ലിക്കേഷൻ റിജെക്ട്  ചെയ്യപ്പെടാം , ,കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ കമ്പനിയുടെ ഓഫീസ് ,ബിസ്സിനെസ്  സെറ്റ് അപ്പ് സെന്ററുകളിലെങ്കിൽ , അതായതു പ്രോപ്പർ ടെന്റൻസി കോൺട്രാക്ടറും ഈജാരിയും ഉണ്ടെങ്കിലും ശരിയായ രീതിയിലുള്ള (ബാങ്ക് നിഷ്‌കർഷിച്ചിട്ടുള്ള രീതിൽ )ഉള്ള ഓഫീസ് ഇല്ലെങ്കിലും , നിങൾ വർക്ക് ചെയുന്ന കമ്പനിയിൽ കമ്പനിയുടെ പേരിൽ വർക്ക് ചെയുന്ന ഒരു  ലാൻഡ് ഫോൺ ഇല്ലെങ്കിലും , കമ്പനിയുടെ പ്രൊഫൈൽ ഇല്ലെങ്കിലും എന്തിനേറെ പറയുന്നു കമ്പനിക്ക് ഒരു പ്രോപ്പർ വെബ് സെയ്‌റ്റ്‌  ഇല്ലെകിലും reject ചെയ്യപ്പെട്ടേക്കാം ,കൂടാതെ ചില നാഷ്‌നാലിറ്റി ആൾക്കാരും reject ചെയ്യപ്പെടാംഒരു ലോൺ അപ്പ്രൂവ് ആയികിട്ടുവാൻ മെയിൻ  ഘടകം ആണ് h r വെരിഫിക്കേഷൻ , ഇതും പ്രോപ്പർ ആയി നടക്കണം കൂടാതെ  ക്രെഡിറ്റ് ഹിസ്റ്ററി ഇത് ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന റെഗുലർ അല്ലാത്ത പയ്മെന്റ്സ്,അടുത്തിടെ അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടയിലിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും അപ്ലിക്കേഷൻ റീജെക്ഷൻസ് , എതെകിലും വിധത്തിലുള്ള ക്രഡിറ് ഹിസ്റ്ററി, dbr പ്രോബിളം,എല്ലാം ഒരു റിജെക്ഷന് കാരണം ആയേക്കാം , പക്ഷേ വിഷമിക്കേണ്ട എന്തെങ്കിലും പരിഹാരം ഉണ്ടോ എന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഏജന്റും ആയി സംസാരിക്കുക.എല്ലാത്തിനും ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടാകും.   

 

കാർ ലോൺ കിട്ടാൻ മിനിമം ഡോക്യൂമെന്റസ് എന്താണ്  വേണ്ടത്എന്ന് പറയാം ?

Salary certificate ,

Four months bank statement ,

Etihad report with score(aecb report  )

visa 

 ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന AECB റിപ്പോർട്ട് കിട്ടുവാൻ വേണ്ടി ഗൂഗിൾ സേർച്ച് ചെയുക AECB റിപ്പോർട്ട് വിത്ത് സ്‌കോർ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേ സ്റ്റോർ വഴിയോ ആപ്പിൾ സ്റ്റോർ വഴിയോ ആപ്പ് ഡൌൺ ലോൺ ചെയുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലിങ്ക് വഴിയോ എടുക്കാം,ou can find the link in our footer or search in google aecb report with scour) report എടുക്കുമ്പോൾ പ്രതേഗം ശ്രദ്ധിക്കുക റിപ്പോർട്ട് വിത്ത് സ്‌കോർ ആണ് എടുക്കേണ്ടത് അതിനായി 84 ദസ് നിങ്ങൾ സെന്റർബാങ്കിനു പേ ചെയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്.പ്രധാനമായും മേല്പറഞ്ഞ documents ആണ് ആവശ്യമായി വരിക .ചില സമയങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഡോക്യൂമെന്റസ് ആവിശ്യമായിവരാം, ആദ്യം ഇ പറയുന്നഡോക്യൂമെന്റസ് ആയച്ചുതരിക, അതിനുശേഷം ആവിശ്യപെട്ടാൽ മാത്രം മറ്റുള്ള ഡോക്യൂമെൻറ്സ് അറേഞ്ച് ചെയ്‌തു അയച്ചുതന്നാൽ മതിയാകും.   അഡ്വാൻസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ ഏജന്റിന്റെ നിർദേശപ്രകാരം അക്കൗണ്ടിൽ മാത്രം നിക്ഷേപിക്കുക.                         

 

Loan period and model 

                                                                                  നമുക്ക് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വർക്ഷം  ലോൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് 1 വർക്ഷത്തേക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതു  5  വർക്ഷത്തേക്കും  ആണ്.അതിനായി നമുക്ക് 2022 ഇൽ 2017 തെട്ടുള്ള മോഡലിന് 5 വര്ഷം  ലോൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും . 2013 തൊട്ട്  ഉള്ള കാറുകൾക്കു ലോൺ ചെയുവാൻ സാധിക്കുമെങ്കിലും ഏറ്റവും കുറവ്  സമയത്തേക്കു മാത്രമാണ് ലോൺ ചെയുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളു,അപ്പോൾ മാസം അടയ്‌ക്കേണ്ടിവരുന്ന  തുക വലുതായിരിക്കും  അതിനാൽ 2017 അല്ലെങ്കിൽ അതിനു മുകളിലേക്കുള്ള മോഡലുകൾ കണ്ടെത്തുകയായിരിക്കും അഭികാമ്യം . അമേരിക്കൻ , non  gcc  spec ,salvage  cars , taxi cars ,ഒഴിവാക്കുക . 

2012 model and down we are not support you 

2013 model we can do minimum 1 year loan and maximum for 1 years

2014 model  we can do minimum 1 year loan and maximum for 2 years 

2015 model  we can do minimum 1 year loan and maximum for 3 years 

2016 model  we can do minimum 1 year loan and maximum for 4 years 

2017 model and above we can do minimum 1 year loan and maximum for 5 years

ചില സഹചര്യത്തിൽ 2015 മോഡൽ കാറിനും 5  വർക്ഷത്തെ ലോൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും .അപ്പോൾ 2011 മോഡൽ തൊട്ടു സ്റ്റാർട്ട് ചെയാം അതിനായി മിനിമം സാലറി 5000 കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുകയും ചില പോളിസി കളും ബാധകം ആണ്

2010 model and down we are not support you 

2011 model we can do minimum 1 year loan and maximum for 1 years

2012 model  we can do minimum 1 year loan and maximum for 2 years 

2013 model  we can do minimum 1 year loan and maximum for 3 years 

2014 model  we can do minimum 1 year loan and maximum for 4 years 

2015 model and above we can do minimum 1 year loan and maximum for 5 years

എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ ഏജന്റ് ആയി സംസാരിച്ചതിനുശേഷം മാത്രം തീരുമാനം എടുക്കുക.

Bank interest (bank profit)-ബാങ്ക് പലിശ ആരഭിക്കുന്നത് ഉപയോഗിച്ച കാറുകൾക്ക് 2.45% മുതൽ ആണ്.ഈ പറയുന്നതെല്ലാം പരസ്യം ആണെന്ന് മനസിലാക്കുക.കുറേ ഏറെ നിബദ്ധനാകളുണ്ടാകും അതിലേക്കു എത്തിപ്പെടാൻ എന്നിരുന്നാലും ഏകദേശം പറയുവാൻ സാധിക്കും.എന്നാൽ എല്ലാം കുറേ കാര്യങ്ങളെ  ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു , നമ്മുടെ ശമ്പളം ,ഏത് കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു , ഇതേ കമ്പനിയുമായി എത്ര കാലം ജോലി ചയ്തു , ബാങ്കും  കമ്പനിയും അപേക്ഷകനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം   എന്നിങ്ങനെ .എന്നിരുന്നാലും ബാങ്ക് പലിശ  നമുക്ക് ഏകദേശം പറയാൻ കഴിയും,സാലറി കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും,അതായതു സമയത്തെ ഓഫറുകളെ കുറിച്ചറിയുവാൻ  ഞങ്ങളുടെ ഏജന്റും ആയി സംസാരിക്കുക.ഓഫർ സമയങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളെല്ലാം ലഭിക്കുന്നതാണ് .

മാസ ശമ്പളം 3000 തൊട്ടു 5000 ദിർഹംസ് ആണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു വർക്ഷത്തെ ബാങ്ക് പലിശ എന്നുപറയുന്നത് 5 .99 ആയിരിക്കും 
മാസ ശമ്പളം 5000 തൊട്ടു 10000  ദിർഹംസ് ആണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു വർക്ഷത്തെ ബാങ്ക് പലിശ എന്നുപറയുന്നത് 3.5 % മുതൽ ആയിരിക്കും 

മാസ ശമ്പളം 15000 ദിർഹംസ് തൊട്ടു മുകളിലേക്കാണെങ്കിൽ   ആണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു വർക്ഷത്തെ ബാങ്ക് പലിശ എന്നുപറയുന്നത്2.75 മുതൽ ആയിരിക്കും 

ഇതു ചെറിയ ഒരു ഏകദേശ കണക്കാണ് ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ ബാങ്കിൻടെ പോളിസി അനുസരിച്ചു മാറ്റം ഉണ്ടാകും.

 

​On the  road expenses ( additional expenses )-ഒരു വാഹനം വാങ്ങി രജിസ്റ്റർ ചെയുമ്പോൾ ചെറിയ ഒരു ചെലവ് ഉണ്ടാകും . ബാങ്ക് ലോണിലാണെങ്കിൽ ചെലവ്  ഒരു അല്പം കൂടും എന്നുമാത്രം. നിങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണംവണ്ടി വില കൂടാതെ  അതിൽ ചെറിയ ഒരു തുക കൂടുതലായി വരും , അത് ഇൻഷുറൻസ് , ട്രാൻസ്ഫർ ചാർജ്സ് , രെജിസ്ടർഷൻ ,ബാങ്ക് പ്രോസസിങ് ഫീ ,കാർ  ഇവാലുവേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ,നമ്പർ പ്ലേറ്റ് ,  rta  ടെസ്റ്റ് etc . ഇതു ഏകദേശം 3000  dhs തൊട്ടു 5000 dhs  വരും എന്ന് കണക്ക് കൂട്ടാം , ഇതു ഏകദേശം 10000 dhs (പതിനായിരം) dhs ടെ   വാഹനം വാങ്ങിയാലും 100000 ഒരുലക്ഷം രൂപയുടെവാഹനം വാങ്ങിയാലും  ഏകദേശം സെയിം ആയിരിക്കും എന്നുവേണം കണക്കുകൂട്ടാൻ  .ഇൻഷുറൻസിൽ വരുന്ന ചെറിയ മാറ്റം മാത്രം ആണ് ഉണ്ടാവുക ,ഇതു ഏകദേശ ഫിഗർ ആണ് ,ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും .ഇതു അറിവിലേക്കായി പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം .ചിലപ്പോൾ ഇതും മാസ അടവുകളായി ചെയ്‌തു തരാൻ സാധിക്കും.അല്ലെങ്കിൽ അതായതു സമയങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിലവാക്കാം.ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചിലവുകളെല്ലാം ഒരു വാഹനനം വാങ്ങിച്ചു രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിൽ വരില്ല .നിങ്ങൾ എവിടെനിന്നു വാങ്ങുന്നു .വാങ്ങുമ്പോൾ ആ വാഹനത്തിൻടെ ഡോക്യൂമെന്റസ് ഏത് സ്വഭാവത്തിലുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്ക് രെജിസ്റ്റർചെയേണ്ടത് ഏതു എമിറേറ്റീസിൽ ആണ് എന്നിങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളെ അനുസരിച്ചും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും.ഏതെല്ലാം കൂടി ഏകദേശം ആണ് തുടക്കത്തിലേ പറയാൻ പറ്റുകയുള്ളു . ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എമൗണ്ടിനും ചെറിയ വ്യതാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. 

 

Loan insurance protection scheme if needed =

if loan amount is  50000 protection fee will be 1050-

if loan amount is 50000-100000 protection fee will be1750

If loan amount is 100000-200000 protection fee will be 2700dhs 

Sukuk processing fee-425 or % of loan amount

Refinance bank processing fee starting from -525 or %1 of loan amount which comes more 

Bank processing fee start from -525 or 1% of loan amount or which is comes more 

DXB

File open 200

registration  test -170

registration re test 70

export test 120

id test 120

Ownership cancelation -120

Ownership transfer -170

Possession certificate -120

ownership cancelation from reg card 350

cancelation form sale letter -150

transfer of registration inside the country 100

knowledge fee 20

registration light vehicle 400

sticker 10

long plates 50

short plates35

incase mortgage add orinformation change on registartion card 170

 

shj

File open 200

registration  test -150

registration re test 70

export test 120

Ownership cancelation -120

Ownership transfer -170

export documents 120

Possession certificate -120

ownership cancelation from reg card 350

cancelation form sale letter -150

knowledge fee 20

registration light vehicle 400

sticker 10

long plates 60

short plates35

screw 4 no-10

delivery charge 10

മറ്റുള്ള എമിറേറ്റ്സ്കളിലും ഈ ചിലവ് ഏകദേശം സെയിം തന്നെ  ആയിരിക്കും ചെറിയ വ്യതാസങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഉണ്ടാവുകയുള്ളു

If covered Parking needed  (For one month max -160)

if car need to move with out number plate from one place to other place minimum 80 to100 for one trip

Valuation certificate from listed show rooms with service charge -500 to 1000

Service charge start from -525

Insurance sedan start from 1200 tc applied 

insurance suv start from 1500     tc applied 

Islamic insurance if needed as per policy 

if insurance new -lording as per insurance  policy

if less than 25 years old insurance loding as per insurance policy

If seller from our side 500

If seller or buyer have any  fine you have to clear it

if cheque collection account transfer from our side150

mobaya (if seller or buyer not came in rta) 250

Salic tag 100

Car wash 16

എന്താണ് Down payment ? എവിടേ ആണ് അടക്കേണ്ടത് -രു കാർ ബാങ്ക് ലോണിഎന്റൈ  സഹായത്തോടുകൂടി വാങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ബാങ്കിലേക്ക് കൊടുക്കേണ്ടിവരുന്ന പണത്തിനെ ആണ് ഡൗൺപേയ്മെൻറ് എന്ന് പറയുന്നത് , ഇതു 20% ആണ് സാധാരണയായി കൊടുക്കേണ്ടിവരുന്നത് ,ബാലൻസ് 80 % മാത്രം ആണ് ബാങ്ക് ലോൺ തരുകയൊള്ളു. ചില സമയങ്ങളിൽ ബാങ്കിൻടെ റിസ്ക് അനുസരിച്ചു ബാങ്ക് ഡൗൺപേയ്മെന്റ് കൂടുതലായി ആവിശ്യപ്പെടാം.വാങ്ങുന്ന ആളുടെ ഡോക്യൂമെന്റസ് ചെക്ക് ചെയ്തതിനുശേഷം. വാങ്ങുന്ന ആൾ  ബാങ്കിലേക്ക് അടക്കക്കടിവരുന്ന തുകയാണിത് , പക്ഷേ sukuk  പാക്കേജ് വഴി  ഇത്അടയ്കാതെ ചെയ്‌യാൻ സാധിക്കും .

 

VAT- നിങ്ങൾ വ്യക്തിഗത വിൽപ്പനക്കാരനിൽ നിന്ന് ഒരു കാർ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ, (end user )നിങ്ങൾ വാറ്റ് നൽകേണ്ടതില്ല. വ്യക്തിഗതമായി വിൽക്കുന്ന വാഹനത്തിനു  വാറ്റ് ഇല്ല. എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഒരു പ്രശസ്ത ഡീലറിൽ നിന്നാണ്  ഒരു കാർ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വാറ്റ് 5% നൽകണം

എൻടെ ഡോക്യൂമെൻറ്സിനു കുറച്ചു പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ട് ,കാർ  ലോൺ ചെയ്യാൻ  നിങ്ങൾക്ക് എന്നേ സഹായിക്കുവാൻ പറ്റുമോ ?--എന്താണെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഏജന്റും ആയി സംസാരിക്കുക , അതിനുശേഷം ഒരു പ്രധിവിധി കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരാളുടെ ,അതായതു നിങളെ സഹായിക്കാൻ കഴിവുള്ള നിങ്ങളുടെ ,ബന്ധുക്കളുടെ , സുഹൃത്തിൻടെ ,അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യയുടെ ,ഭർത്താവിൻടെ ,അങ്ങനെ ആരുടെയെങ്കിലും ഡോക്യൂമെന്റസ് വച്ച് നമുക്ക് ലോൺ എടുക്കാം .എന്തായാലും  uae  ഒരു വാഹനം ഇല്ലാതെ എന്ത്  ഉയർച്ച ഉണ്ടാകാനാണ് .rent  കാർ  എടുക്കുന്നതിനേക്കാളും ഒരു 100 മടങ്ങു് ലാഭമാണ് .

ഞങ്ങളും ആയി കാർ ലോൺ പ്രോസസിങ്  എങ്ങിനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയാം .

                                                                                                                                      ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഏജന്റിനെ വിളിച്ചു സംസാരിച്ചതിനുശേഷം ക്ലിയർ  ഡോക്യൂമെന്റസ്  അയച്ചുതരിക .ഞങ്ങളിൽ നിന്ന്  ഒരു സോഫ്റ്റ് അപ്പ്രൂവൽ എടുത്തതിനുശേഷം അഡ്വാൻസ് തുകയോടൊപ്പം ബാങ്ക് അപ്ലിക്കേഷൻ അയച്ചുതരും അത് ഫിൽ ചയ്തു ഞങ്ങൾക്ക്  അയച്ചുതന്നതിന്‌ശേഷം ഞങ്ങളുടെ കോൺഫോർമേഷന് ശേഷം മാത്രം കാർ ഫൈനൽ ചെയുക . ,അത് പിന്നീട് ഉണ്ടാകുവാൻ സാധ്യത ഉള്ള താമസം(delay ) ഇല്ലാതാക്കും .അതിനുശേഷം കാർ കണ്ടു  ചെക്ക് ചെയ്തു വണ്ടി ഉറപ്പിക്കുക. . അതിനുശേഷം ഞങ്ങളുടെ ഏജന്റ് വന്നു ആ വാഹനത്തിന് വിലകൊടുത്തു ഞങ്ങൾ വാങ്ങിയതിനുശേഷം ,ബാങ്ക് ആയിട്ടുള്ള  നടപടിക്രമങ്ങൾ എല്ലാം തീർത്തു നിങ്ങളുടെ പേരിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തുതരും ​.

എന്തിനാണ് അഡ്വാൻസ് 525 dhs വാങ്ങിക്കുന്നത് ,ലോൺ റിജെക്ട് ആയാൽ തിരികെ തരുമോ ?

                                                                                                         ഒരു വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഗ്യാരണ്ടീക്ക് വേണ്ടി വാങ്ങുന്നതാണ് ഈ അഡ്വാൻസ് ,അഡ്വാൻസ് വാങ്ങാതെ ചെയുമ്പോൾ എല്ലാവരും അത്യാവിശ്യക്കാരായിരിക്കും, അപ്പോൾ നമുക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല ആരാണ് അത്യാവിശ്യക്കാരൻ എന്ന് ,അതിനാൽ ഞങ്ങളുടെ സമയം ചിലപ്പോൾ വേസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് വെറുതെ ആയിപ്പോകും.ലോൺ ബാങ്കിൽനിന്ന് റിജെക്ട് ചെയ്യപെടുകയാണെങ്കിൽ അഡ്വാൻസ് തുക തിരികെ തരുന്നതാണ്                                               

ഞാൻ മാസം  എത്ര ആണ് തിരികെ അടെക്കേണ്ടി വരുന്നത്‌ എൻ്റെ മാസതിരിച്ചടവ്‌ തുക എങ്ങനെ കാണക്കുകൂട്ടാം?

                                                                                                                                                ഞങ്ങളുടെ emi calculator  കാറിന്റെ  വില ടൈപ്പ് ചെയുക,  on the road expenses  എന്ന സ്ഥലത്തു മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാരം ,അല്ലെങ്കിൽ ഏകദേശം എന്ന കണക്കിൽ  3000 അല്ലെങ്കിൽ 5000 എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയുക,അതല്ല നിങൾ കയ്യിൽനിന്നു കാശ് ചിലവാകാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവിടെ 0 പൂജ്യം എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയുക . ഡൗൺപേയ്മെന്റ് എന്ന ഭാഗത്തു നിങ്ങൾ ആദ്യം അടക്കുവാൻ ഉദേശിക്കുന്ന തുക നൽകുക അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും അടയ്ക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ 0 എന്ന് നൽകുക , ബാങ്ക് ഇന്റെരെസ്റ്റ് മുകളിൽ പറഞ്ഞ പ്രകാരം എത്രയാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈലിന് വരാവുന്നത് എന്ന് നോക്കി ആ വാല്യൂ നൽകുക,ശേഷം നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ വാഹനത്തിന്റെ മോഡൽ അനുസരിച്ചു മുകളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന തിരിച്ചടവ് കാലാവധി  തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ഇപ്പോൾ നിനക്കു കിട്ടിയിരിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ഏകദേശ മാസതിരിച്ചടവ്‌ തുക, ഇതു ഏകദേശ കണക്കുകൂട്ടൽ മാത്രം ആണ് എന്നോർക്കുക , ശരിക്കും ഉള്ള കണക്കുകൂട്ടലിൽ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചേക്കാം                               

ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് പരിശോധിക്കാം(emi calculator) click her

 

എങ്ങനെ ഒരു നല്ല കാർ വില കുറച്ചു വാങ്ങിക്കാം ---ആദ്യം ഞങ്ങളുടെ ഏജന്റും ആയി സംസാരിച്ചതിനുശേഷം ഡോക്യൂമെന്റസ്  കൺഫോം ചയ്തു സോഫ്റ്റ് അപ്പ്രൂവൽ എടുത്തുവയ്ക്കുക ,അതിനുശേഷം  വില്പനക്കാരുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് വണ്ടി ചെക്കുചെയ്തു നല്ലതെന്നു ഉറപ്പുവരുത്തുകഅതിനുശേഷം അവരോടു വില ഉടനടി തരാം എന്നുപറയുക,ബാങ്കില്നിന്നും ലോൺ എടുക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് പറയാതിരിക്കുക . വില്പനക്കാരോട് ഒരിക്കലും പറയാതിരിക്കുക ലോൺ ആണ് കാർ വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് , കൈയിൽ ക്യാഷ് ഉണ്ടെന്നും ഉടനടി പണം കൊടുക്കാം എന്ന് മാത്രം പറയുക .പിന്നുടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കൊള്ളാം.

ഞങ്ങളെ ഒന്ന് ഓർത്തുവച്ചോ 

നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമുക്ക് ചെറുതെന്നെങ്കിലും പറയാനായി ഒരു സ്കൂട്ടറെങ്കിലും ഉണ്ടാകും . ഇവിടെ നമുക് ഒരു കരിയർ കെട്ടിപ്പെടുക്കണമെങ്കിൽ , നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം എളുപ്പമാക്കണമെങ്കിൽ ഒരു കാർ  നിർബന്ധമാണ് .ചിലവർക്കു അത് ഒരു അത്യാവശ്യമാണ് , ചിലവർക്കു അതൊരു പ്രൗഢി ആണ് ,ചിലവർക്കു അതൊരു ആഗ്രഹമാണ്.മുഴുവൻ പണം കൊടുക്കാൻ കൈയിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ലോൺ എടുക്കാൻ അറിയില്ലെങ്കിൽ,വില്പനക്കാരുടെ ചതിയിൽ പെടാതിരിക്കണമെങ്കിൽ  വാടകക്ക് ഒരു വാഹനം എടുക്കണം അപ്പോളും തലവേദിന തീരുന്നില്ലല്ലോ .നമുക്ക് സ്വന്തമായി ഒന്ന് വാങ്ങുവാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ എന്തിനാണ് വാടകക്ക് കൊടുക്കുന്നത്.